Zasady uczestnictwa

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100 zł. Kwota ta stanowi opłatę za 1,2 oraz 11 i 12 jednostkę lekcyjną I Cyklu. Pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej na drugiej jednostce lekcyjnej l Cyklu. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z zajęć, skreślenie z listy uczestników bez zwrotu przedpłaty.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 11 jednostce lekcyjnej kończącego się cyklu tj. 2 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu.
 3. Szkoła Pływania „Fariaszka” nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu nieobecności na 1-2 jednostkach lekcyjnych w cyklu zajęć.
 4. Szkoła Pływania „Fariaszka” dokonuje zwrotu należności w przypadku zgłoszonej i usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba) trwającej kolejne 3 jednostki lekcyjne w cyklu. Kwota należności za ten okres, pomniejszona zostaje o opłaty manipulacyjne i opłaty poniesione z tytułu opłat za wynajem basenu. Wysokość tej kwoty jest równa opłacie za jedną jednostkę lekcyjną i może być zwrócona w formie gotówki lub może być zaliczona na poczet wpłaty za kolejny cykl. W sytuacjach gdy usprawiedliwiona absencja jest dłuższa niż 3 tygodnie, kwota zwrotu za czwartą i kolejne lekcje wynosi po 10 zł.
 5. Szkoła Pływania „Fariaszka” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
 6. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, Szkoła Pływania „Fariaszka” zwraca 50 % pozostałych, nie wykorzystanych zajęć. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia.
 7. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania „Fariaszka”, zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
 8. Szkoła Pływania ” Fariaszka”, zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć po każdym cyklu, w sytuacjach gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się w grupie o 40-50%. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 9. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pielucho-majtki do pływania.
 10. Uczestników zajęć w AQUAPARKU w Polkowicach obowiązują regulaminy i przepisy na jego terenie.
 11. Uczestnicy zajęć w Polkowicach upoważnieni są do wstępu na halę basenową (szatnie) na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i bez dodatkowej opłaty muszą opuścić szatnie po zajęciach w przeciągu 30 min. Łączny czas pobytu 1 godz. 15 min. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczana należność zgodnie z regulaminem AQUAPARKU.
 12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków.