Warunki uczestnictwa

Zapisy i zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach rozpoczynających się w cyklu jesiennym (wrzesień-listopad) jest dokonanie przedpłaty wynoszącej 100 zł w miesiącu czerwcu. Pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej na drugiej jednostce lekcyjnej cyklu jesiennego. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z zajęć, skreślenie z listy uczestników bez zwrotu przedpłaty.
 2. Wpłata stanowi proformę do wykonania usługi,  jaką jest kurs pływania i rozliczana  wg usługi ciągłej.
 3. Osoby, dopisane do już utworzonych grup (w ramach wolnych miejsc), wnoszą pełną wpłatę przed pierwszymi zajęciami. Dotyczy to także powstających grup w cyklu zimowym i wiosennym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych cyklach (zimowym i wiosennym) jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 11 jednostce lekcyjnej kończącego się cyklu tj. 2 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu zajęć.
 5. „FARIASZKA” nie dokonuje zwrotów wpłaty za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu nieobecności na 1-2 jednostkach lekcyjnych w cyklu zajęć.
 6. „FARIASZKA” dokonuje zwrotu należności w przypadku zgłoszonej i usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba) trwającej kolejne 3 jednostki lekcyjne w cyklu. Kwota należności za ten okres zostaje pomniejszona o opłaty manipulacyjne, opłaty poniesione z tytułu wynajmu basenu itp. Wysokość tej kwoty jest równa opłacie za jedną jednostkę lekcyjną i może być zwrócona w formie gotówki, bądź zaliczona na poczet wpłaty w kolejnym cyklu.
 7. „FARIASZKA” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
 8. FARIASZKA” informuje, że nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
 9. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na nr tel. 601 288 408 z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika zajęć, godziny zajęć i zaznaczeniem miejsca zajęć ( Wrocław lub Jelcz).
 10. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w trakcie trwania cyklu zajęć „FARIASZKA” zwraca 50% należności za pozostałe niewykorzystane zajęcia. Rozliczenie nastąpi od momentu zgłoszenia.
 11. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), „FARIASZKA” zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
 12. „FARIASZKA” zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć po każdym cyklu, w sytuacji gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejsza się w grupie o 40-50%. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 13. Przed rozpoczęciem zajęć, rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisuje oświadczenie, że dziecko nie ma przeciw wskazań do uczestniczenia w zajęciach w wodzie.
 14. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pielucho-majtki do pływania.
 15. Wszystkich uczestników zajęć obowiązują regulaminy i przepisy obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 16. Wszystkie rozliczenia finansowe  dokonywane są w terminie do 1 miesiąca po zakończonym cyklu.
 17. Zajęć  oznaczonych jako „promocyjne” nie dotyczą zwroty za niewykorzystane zajęcia. Także te zajęcia nie są wliczane do zniżki kolejnej osoby z rodziny.
 18. Dokonanie wpłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków.